การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21387/15598
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 20 เมายน 2550

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณจุดตรวจวัดโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณสั่นสะเทือนได้ ซึ่งสัญญาณแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นค่อนข้างต่ำ(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หินของโครงการ   ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวแกนขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.97 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.108 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.04 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 15 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.107 มิลลิเมตร ส่วนในแนวแกนยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.57 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.166 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณจุดตรวจวัดถนนซอยคีรีนครบริเวณใกล้หมุดฐานที่ 7 - 8  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวแกนขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.442 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 20 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00334 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.883 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 37 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00491 มิลลิเมตร ส่วนในแนวแกนยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.824 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 28 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00885 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  

 

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 

 สถานที่ตรวจวัด 1. โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.โรงโม่หินของโครงการ 3.ถนนซอยคีรีนครบริเวณใกล้หมุดฐานที่ 7 - 8
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330094
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]