การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลเเม่เมาะ
 อำเภอ แม่เมาะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30387/15847
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  3 สถานี

 1. คุณภาพน้ำจากกิจกรรมเหมืองแร่ลิกไนต์บริเวณขุมเหมือง

  • ดัชนีคุณภาพน้ำทางกายภาพและปริมาณโลหะหนักทั้งหมดที่ตรวจสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ยกเว้นค่าสารแขวนลอย ในบางครั้งมีค่าเกินมาตรฐานเล็กน้อย และต้องได้รับการบำบัดทางชีววิธี ก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

2. คุณภาพน้ำจากบ่อตกตะกอนและระบบบำบัดทางชีววิธี

  • ดัชนีคุณภาพน้ำทางกายภาพและปริมาณโลหะหนักทั้งหมดที่ตรวจสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมระบายน้ำทิ้งฯ

3. คุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ

  • ดัชนีคุณภาพน้ำทางกายภาพและปริมาณโลหะหนักทั้งหมดที่ตรวจสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน 

 1. คุณภาพน้ำในบ่อบาดาลและบ่อน้ำตื้นบริเวณชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ลิกไนต์

  • ดัชนีคุณภาพน้ำทางกายภาพ ที่ตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
  • ปริมาณโลหะหนักที่ตรวจสอบทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินฯ ยกเว้นสารหนู ที่บ่อน้ำบาดาลที่ระยะห่าง 200 500 และ1000 ม. และแมงกานีสที่บ่อบาดาลที่ระยะห่าง 200 ม. และบ้านผาลาด ตรวจพบค่าสูง ทั้งนี้เนื่องจากสภาพทางธรณีวิทยาตามธรรมชาติของพื้นที่ ซึ่งจะถูกสูบออกมาในปริมาณไม่มากนักเพื่อลดแรงดันในบ่อเหมืองและต้องผ่านระบบบำบัดต่อไป

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12         (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

มาตรฐานคุณภาพ

น้ำบาดาล

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.0 - 8.5

 6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย

(Suspended Solids)

 ไม่ได้กำหนด

 ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย

น้ำ(Total Dissolved Solids)

600 mg/l

1,200 mg/l  

ความกระด้างทั้งหมด

(Total Hardness)

 300 mg/l as CaCO3

500 mg/l as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

5 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด

(Total Iron)

0.5 mg/l

1.0 mg/l

ซัลเฟต (Sulfate)

 200 mg/l

 250 mg/l

                * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

                 * มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12       (พ.ศ. 2542)เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันทางด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 สถานที่ตรวจวัด เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 โดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5623839
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]