การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ท่าไม้
 อำเภอ พรานกระต่าย
 จังหวัด กำแพงเพชร
 เลขที่ประทานบัตร 30765/15385
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 

  ในระหว่างวันที่  19-20  มิถุนายน 2553

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านหนองทอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  2. บริเวณบ้านใหม่โพธิ์พัฒนา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 47.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  3. บริเวณบ้านหนองมะคึก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  4. บริเวณบ้านหน้าเหมืองในโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 47.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 60.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

**หมายเหตุ** มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านหนองทอง 2. บริเวณบ้านใหม่โพธิ์พัฒนา 3. บริเวณบ้านหนองมะคึก 4. บริเวณหน้าเหมืองในโครงการ
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202006
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]