การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลเม็งราย
 อำเภอ พญาเม็งราย
 จังหวัด เชียงราย
 เลขที่ประทานบัตร 16340/14953
 ลำดับที่ 2
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 

    ในวันที่ 2-3 กันยายน 2553

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  1 สถานี
  1. บริเวณบ่อดักตะกอน

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.68 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 15 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 16 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.65 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Mn) เท่ากับ <0.05 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 สถานที่ตรวจวัด บ่อดักตะกอน
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135027
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]