การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ร้องกวาง
 อำเภอ ร้องกวาง
 จังหวัด แพร่
 เลขที่ประทานบัตร 22375/15486
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 

     ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1.  บริเวณบ้านกาดผาแพร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 67.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  2.  บริเวณบ้านวังโป่ง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 67.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  3.  บริเวณสำนักโรงโม่หิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2553

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1.  บริเวณบ้านกาดผาแพร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.5dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  2.  บริเวณบ้านวังโป่ง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 80.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  3.  บริเวณสำนักโรงโม่หิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

**หมายเหตุ**มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณบ้านกาดผาแพร่ 2. บ้านวังโป่ง 3. สำนักงานโรงโม่หิน
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205299
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]