การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เเม่ตื่น
 อำเภอ เเม่ระมาด
 จังหวัด ตาก
 เลขที่ประทานบัตร 30783/15877
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 

   ในระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1.  บริเวณสำนักงานของโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  2.  บริเวณบ้านห้วยมะขามหมู่ที่ 3 (กลุ่มบ้านโบแก่)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.2 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  3.  บริเวณกลุ่มบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 200 เมตร  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.1 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

** หมายเหตุ**มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณสำนักงานของโครงการ 2. บริเวณบ้านห้วยมะขามหมู่ที่ 3 3. บริเวณกลุ่มบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202046
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]