การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21361/15591
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 4 สถานี         

  1. บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านมาบหวาย ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 52.2 dB(A)(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตก) ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 61.3 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) 
  3. บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตกเฉียใต้) ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 57.7 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  4. บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านสวนน้ำตก ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 61.7 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

  • ในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 4 สถานี
             บริเวณชุมชนบ้านมาบหวาย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.4dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
                  2.  บริเวณบ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 63.9  dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
                  3.  บริเวณบ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
                  4.  บริเวณชุมชนบ้านสวนน้ำตก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.8dB (A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.ชุมชนบ้านมาบหวาย 2.ชุมชนบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตก) 3.ชุมชนบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตกเฉียใต้) 4.ชุมชนบ้านสวนน้ำตก
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4768781
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]