การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นาขุนไกร
 อำเภอ ศรีสำโรง
 จังหวัด สุโขทัย
 เลขที่ประทานบัตร 30872/15719
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 63.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านลุเต่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 57.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านลุตะแบก(ทิศใต้) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณผาแดง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.2 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  • ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 60.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 101.4dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านลุเต่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 59.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 104.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านลุตะแบก(ทิศใต้) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณผาแดง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 60.1 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณบ้านลุเต่า 3.บริเวณบ้านลุตะแบก(ทิศใต้) 4.บริเวณผาแดง
 โดย บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205068
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]