การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองไผ่แก้ว
 อำเภอ บ้านบึง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21390/15600
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณชุมชนบ้านหินดาด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 98.2 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
 2. บริเวณบ้านเขาไผ่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 53.9 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 91.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
 3. บริเวณบ้านหนองโกศล (หนองตาสน)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 54.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 86.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
 4. บริเวณโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 62.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 92.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

 • ในระหว่าง วันที่ 29-30 สิงหาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณชุมชนบ้านหินดาด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.7dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 94.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณบ้านเขาไผ่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 51.8 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 88.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านหนองโกศล(หนองตาแสง) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.1dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 90.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณโรงโม่หิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 60.4 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 106.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)


 

 

 • ในระหว่าง วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณชุมชนบ้านหินดาด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.0 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 98.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณบ้านเขาไผ่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 53.5 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 82.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านหนองโกศล(หนองตาแสง) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.0 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 91.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณโรงโม่หิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 66.5 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 106.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.ชุมชนบ้านหินดาด 2.บ้านเขาไผ่ 3.บ้านหนองโกศล (หนองตาสน) 4.โรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205153
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]