การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. สระ
 อำเภอ เชียงม่วน
 จังหวัด พะเยา
 เลขที่ประทานบัตร 16358/15349
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 6 สถานี

  1. บริเวณบ้านท่าฟ้าใต้ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านสระ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 55.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านทุ่งหนอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านตอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.3 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณบ้านทุ่งมอก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.8 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  6. บริเวณป่าแขมเหนือ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.0 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ
 โดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205108
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]