การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. อุทัยสวรรค์
 อำเภอ นากลาง
 จังหวัด หนองบัวลำภู
 เลขที่ประทานบัตร 27229/15815
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณสำนักงานโรงโม่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านนากุดผึ้ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านโนนสวาท ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณวัดป่าผาถ้ำฆ้อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่15-16 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณสำนักงานโรงโม่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านนากุดผึ้ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านโนนสวาท ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณวัดป่าผาถ้ำฆ้อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 107.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณสำนักงานโรงโม่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านนากุดผึ้ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านโนนสวาท ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณวัดป่าผาถ้ำฆ้อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

**หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15         พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (29 ธันวาคม 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.สำนักงานโรงโม่ 2.บ้านนากุดผึ้ง 3.บ้านโนนสวาท 4.วัดป่าผาถ้ำฆ้อง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202154
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]