การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. จอมศรี
 อำเภอ เชียงคาน
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 32757/15832
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 23-24 เดือนมิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณบ้านนาสี หมู่ 7(บริเวณโรงเรียนบ้านนาสี) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณสถานีอนามัยบ้านนาป่าหนาด ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณหน้าสำนักงานโครงการ ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการแต่งแร่ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
 • ในระหว่างวันที่ 24-25 เดือนมิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณบ้านนาสี หมู่ 7(บริเวณโรงเรียนบ้านนาสี) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณสถานีอนามัยบ้านนาป่าหนาด ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณหน้าสำนักงานโครงการ ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการแต่งแร่ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
 • ในระหว่างวันที่ 25-26 เดือนมิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณบ้านนาสี หมู่ 7(บริเวณโรงเรียนบ้านนาสี) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณสถานีอนามัยบ้านนาป่าหนาด ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณหน้าสำนักงานโครงการ ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากยังไม่ได้เปิดดำเนินการแต่งแร่(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

 

 • ในระหว่างวันที่ 15-16 เดือนพฤศจิกายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณบ้านนาสี หมู่ 7(บริเวณโรงเรียนบ้านนาสี) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 107.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณสถานีอนามัยบ้านนาป่าหนาด ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณหน้าสำนักงานโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 16-17 เดือนพฤศจิกายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณบ้านนาสี หมู่ 7(บริเวณโรงเรียนบ้านนาสี) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณสถานีอนามัยบ้านนาป่าหนาด ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณหน้าสำนักงานโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณบ้านนาสี หมู่ 7(บริเวณโรงเรียนบ้านนาสี) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 106.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณสถานีอนามัยบ้านนาป่าหนาด ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณหน้าสำนักงานโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  

หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (29 ธันวาคม 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงเรียนบ้านนาสี 2.สถานีอนามัยบ้านนาป่าหนาด 3.หน้าสำนักงานโครงการ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203257
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]