การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ไพล
 อำเภอ ปราสาท
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 31088/15556
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
 •  ในระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณบ้านตะแบก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 112.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านโคกกรวด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านโคกหิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณบ้านตะแบก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านโคกกรวด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านโคกหิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินสุรินทร์ศิลาทิพย์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 68.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 108.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณบ้านตะแบก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 106.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านโคกกรวด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 106.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านโคกหิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินสุรินทร์ศิลาทิพย์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15         พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (29 ธันวาคม 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1. บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3. บ้านโคกหิน 4.สำนักงานโรงโม่หิน
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4768818
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]