การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลสีวิเชียร
 อำเภอ น้ำยืน
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31876/15832
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 7-8 เดือนมิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณบ้านเกษตรภูทอง(1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านเกษตรภูทอง(2)ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณวัดโนนทอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ (วัดป่าคีรีบรรพต) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
 5. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 69.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 8-9 เดือนมิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณบ้านเกษตรภูทอง(1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านเกษตรภูทอง(2)ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณวัดโนนทอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ (วัดป่าคีรีบรรพต) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
 5. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 68.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ในระหว่างวันที่ 9-10 เดือนมิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณบ้านเกษตรภูทอง(1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 104.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านเกษตรภูทอง(2)ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 78.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณวัดโนนทอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ (วัดป่าคีรีบรรพต) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 103.6dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
 5. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 101.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (29 ธันวาคม 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเกษตรภูทอง 1 2.วัดโนนทอง 3.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4.โรงโม่หินโครงการ
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5207442
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]