การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลโซง
 อำเภอ น้ำยืน
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31874/15818
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินหินหนึ่ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านหนองเทา ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านหนองทัพ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
 5. บริเวณบ้านหนองแจงแมง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินหินหนึ่ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 66.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านหนองเทา ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านหนองทัพ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 112.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
 5. บริเวณบ้านหนองแจงแมง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินหินหนึ่ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 66.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านหนองเทา ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 110.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านหนองทัพ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
 5. บริเวณบ้านหนองแจงแมง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 • ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินหินหนึ่ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านหนองเทา ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านหนองทัพ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
 5. บริเวณบ้านหนองแจงแมง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 66.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 104.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินหินหนึ่ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านหนองเทา ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านหนองทัพ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 78.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
 5. บริเวณบ้านหนองแจงแมง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 66.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 77.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินหินหนึ่ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 76.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านหนองเทา ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านหนองทัพ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.6dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 71.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
 5. บริเวณบ้านหนองแจงแมง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (29 ธันวาคม 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หินหินหนึ่ง 2.บ้านหนองเทา 3.บ้านหนองทัพ 4.วัดป่าคีรีบรรพต 5.บ้านหนองแจงแมง
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202142
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]