การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลโซง
 อำเภอ น้ำยืน
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31861/15794
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 24 มีนาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสันสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านหนองเทา  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือน เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาค มีค่าต่ำกว่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ส่วนค่าความถี่และค่าการขจัด ไม่สามารถระบุค่าได้ 
  2. บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 20  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00695 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 28 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00304 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.826 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 20 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00797 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)   
  3. บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.71 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 34  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00741 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.46 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 27 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00791 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.02 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 43 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00915 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน) 

 

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสันสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 20  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00695 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 28 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00304 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.826 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 20 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00797 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านหนองเทา  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือน เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาค มีค่าต่ำกว่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ส่วนค่าความถี่และค่าการขจัด ไม่สามารถระบุค่าได้ 
  3. บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือน เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาค มีค่าต่ำกว่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ส่วนค่าความถี่และค่าการขจัด ไม่สามารถระบุค่าได้

 

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548)ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 2. บ้านหนองเทา 3. วัดป่าคีรีบรรพต
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5331317
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]