การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองน้ำแดง
 อำเภอ ปากช่อง
 จังหวัด นครราชสีมา
 เลขที่ประทานบัตร 28306/15399
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสันสะเทือน  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านวงศ์เกษตร(ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.152 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 17  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00541 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.268 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 31 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00212 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.425มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 54 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00583 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548)ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด บ้านวงศ์เกษตร
 โดย บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5290085
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]