การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองน้ำแดง
 อำเภอ ปากช่อง
 จังหวัด นครราชสีมา
 เลขที่ประทานบัตร 28802/15686
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านหินกาบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  62.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณโรงเรียนวัดวชิราลงกรณ์วราราม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.6 dB(A) และระดับเสีบงสูงสุด เท่ากับ 98.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดถ้ำไตรรัตน์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านหนองน้ำแดงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง  24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 103.8 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

  • ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านหินกาบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  59.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณโรงเรียนวัดวชิราลงกรณ์วราราม(บ้านวชิรา) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.8 dB(A) และระดับเสีบงสูงสุด เท่ากับ 99.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดถ้ำไตรรัตน์(บ้านหนองน้ำแดง) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 105.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านหนองน้ำแดงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง  24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 77.1 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1. บ้านหินกาบ 2.โรงเรียนวัดวชิราลงกรณ์วราราม 3.วัดถ้ำไตรรัตน์ 4.บ้านหนองน้ำแดงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203359
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]