การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ตาเกา
 อำเภอ น้ำขุ่น
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31877/15801
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณภายในโรงโม่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  60.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านโนนงาม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.2 dB(A) และระดับเสีบงสูงสุด เท่ากับ 103.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณขอบแปลงประทานบัตร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 66.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 104.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 • ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณภายในโรงโม่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  59.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านโนนงาม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.8 dB(A) และระดับเสีบงสูงสุด เท่ากับ 96.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณขอบแปลงประทานบัตร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณภายในโรงโม่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  62.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านโนนงาม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 48.2 dB(A) และระดับเสีบงสูงสุด เท่ากับ 82.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณขอบแปลงประทานบัตร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณภายในโรงโม่ 2. บ้านโนนงาม 3.ขอบแปลงประทานบัตร
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202005
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]