การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ผาน้อย
 อำเภอ วังสะพุง
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 26983/15473
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่าง วันที่ 2-4 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ(เลย) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 68.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณวัดโนนสีชมพู(บ้านศรีสงคราม) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 46.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณวัดผาน้อยดอยวิเวก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณวัดป่าโคกมน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 52.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณวัดหนองขาม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 • ในระหว่าง วันที่ 19-21 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ(เลย) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 68.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณวัดโนนสีชมพู(บ้านศรีสงคราม) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 45.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณวัดผาน้อยดอยวิเวก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 49.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณวัดป่าโคกมน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 53.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณวัดหนองขาม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หินห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ(เลย) 2.วัดโนนสีชมพู 3.บริเวณวัดผาน้อยดอยวิเวก 4.วัดป่าโคกมน 5.วัดหนองขาม
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203262
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]