การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นาฝาย
 อำเภอ ภูผาม่าน
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 31428/15381
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.1 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณบ้านนาฝาย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.7 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านสองคอน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.6 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 105.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณโรงโม่หินโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.3 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 • ในระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.7 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณบ้านนาฝาย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.6 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านสองคอน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.6 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณโรงโม่หินโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 60.5 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 
 • ในระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.4 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณบ้านนาฝาย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.4 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านสองคอน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.8 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณโรงโม่หินโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.6 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ:*มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านวังผาดำ 2.บริเวณบ้านนาฝาย 3.บริเวณบ้านสองคอน 4.บริเวณโรงโม่หินโครงการ
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205139
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]