การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. สวาย
 อำเภอ เมืองสุรินทร์
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 31083/15564
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณพื้นที่โครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 108.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านโคกตาสวด ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 77.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านจบก ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านพนม ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 108.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

**หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (29 ธันวาคม 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณพื้นที่โครงการ 2.บริเวณบ้านโคกตาสวด 3.บริเวณบ้านจบก 4.บริเวณบ้านพนม
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205164
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]