การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21367/15470
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2550

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  จำนวน 6 สถานี

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านห้วยกะปิ มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.080 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณจุดตรวจวัดวัดเขาเชิงเทียน มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.098 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณจุดตรวจวัดวัดจรูญราษฏร์(บ้านห้วยทวน) มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.070มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  4. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองสมอ มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.092 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  5. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านมาบหวาย (ตำบลหนองข้างคอก) มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.054 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  6. บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หิน หจก. ว. พิบูลย์กิจ มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.110 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

สรุปได้ว่า จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ พบว่าบริเวณบ้านห้วยกะปิ บริเวณวัดเขาเชิงเทียน บริเวณวัดจรูญราษฏร์ (บ้านห้วยทวน) บริเวณบ้านหนองสมอ บริเวณบ้านมาบหวาย (ตำบลหนองข้างคอก) บริเวณโรงโม่หิน หจก. ว. พิบูลย์กิจ มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ:มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชัวโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านห้วยกะปิ 2.วัดเขาเชิงเทียน 3.วัดจรูญราษฏร์ (บ้านห้วยทวน) 4.บ้านหนองสมอ 5.บ้านมาบหวาย (ตำบลหนองข้างคอก) 6.โรงโม่หิน หจก. ว. พิบูลย์กิจ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5138865
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]