การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21367/15470
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2550

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 6 สถานี

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านห้วยกะปิ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 60.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณจุดตรวจวัดวัดเขาเชิงเทียน ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 65.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณจุดตรวจวัดวัดจรูญราษฎร์ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 56.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  4. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองสมอ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 60.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  5. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านมาบหวาย (ตำบลหนองข้างคอก) ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 52.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  6. บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หิน หจก. ว. พิบูลย์กิจ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 64.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 
หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านห้วยกะปิ 2.วัดเขาเชิงเทียน 3.วัดจรูญราษฎร์ 4.บ้านหนองสมอ 5.บ้านมาบหวาย (ตำบลหนองข้างคอก) 6.โรงโม่หิน หจก. ว. พิบูลย์กิจ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328533
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]