การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ตากแดด
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด พังงา
 เลขที่ประทานบัตร 23431/15256
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง เท่ากับ 64.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านหัวช้าง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 61.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านท่าวังหม้อแกง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านสวนพริก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  5. บริเวณบ้านตากแดด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่ 2.บริเวณบ้านหัวช้าง 3.บริเวณบ้านท่าวังหม้อแกง 4.บริเวณบ้านสวนพริก 5.บริเวณบ้านตากแดด
 โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนมจันทร์
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4773484
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]