การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองตาแต้ม
 อำเภอ ปราณบุรี
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่ประทานบัตร 21231/15720
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 25 มีนาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านวังวนชลประทาน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.6741 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 36 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00574 มิลลิเมตร ในแนวดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.5620 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 42  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.02580 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.4300 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 64 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.37200 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านหนองยิงหมี(ทิศใต้บริเวณทางเข้าออกโรงโม่หิน)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.14 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 64 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0027 มิลลิเมตร ในแนวดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.13 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ไม่สามารถหาค่าได้และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00006 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.97 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00592 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านหนองยิง(ทิศตะวันออกของโรงโม่หิน)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 23.20 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 23 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.18200 มิลลิเมตร ในแนวดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100   เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00037 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ มากกว่า 100   เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00112 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  • ในวันที่ 16 กันยายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านวังวนชลประทาน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ไม่สามารถหาค่าได้และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร ในแนวดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านหนองยิง(ทิศใต้บริเวณทางเข้าออกโรงโม่หิน)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.020 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 32 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0049 มิลลิเมตร ในแนวดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.699 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 22 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00484 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00636 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านหนองยิงหมี(ทิศตะวันออกของโรงโม่หิน)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.30 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 46 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01508 มิลลิเมตร ในแนวดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.67 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 74   เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.04962 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.61 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 83 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.21503 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน(พ.ศ.2548) ในการตรวจวัดกำหนดให้ค่าความเร็วอนุภาค มีค่าต่ำกว่า 0.01 มิลลิเมตรต่อวินาที

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านวังวนชลประทาน 2.บริเวณบ้านหนองยิงหมี(ทิศใต้บริเวณทางเข้าออกโรงโม่หิน) 3.บริเวณบ้านหนองยิง(ทิศตะวันออกของโรงโม่หิน)
 โดย บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330116
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]