การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ห้วยทราย
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่ประทานบัตร 21186/14721
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 21 มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใกล้ที่สุด (คุณพร้อม สีกาทอง)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว เนื่องจากค่าความเร็วของอนุภาคสูงสุดมีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที ทำให้เครื่องไม่สามารถวัดค่าความสั่นสะเทือนได้(ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

  • ในวันที่ 13 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใกล้ที่สุด (คุณพร้อม สีกาทอง)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว เนื่องจากค่าความเร็วของอนุภาคสูงสุดมีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที ทำให้เครื่องไม่สามารถวัดค่าความสั่นสะเทือนได้(ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ:* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

ดัชนีที่ตรวจวัด

แนวแกนดิ่ง

แนวแกนตามยาว

แนวแกนตามขวาง

เวลาขณะเกิดความสั่นสะเทือน

17:01:32 น.

17:01:32 น.

17:01:32 น.

ความเร็วอนุภาคสูงสุด(mm/s)

9.4

9.4

9.4

ความถี่(Hz)

2.0

2.0

2.0

ค่าการขจัด(mm)

0.75

0.75

0.75

  

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใกล้ที่สุด
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4865088
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]