การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เขาพระ
 อำเภอ รัตภูมิ
 จังหวัด สงขลา
 เลขที่ประทานบัตร 27647/15363
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขาพระ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.5 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณสถานีตำรวจชุมชนบ้านเขาพระ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านสีสอน  ผลกาตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.3 dB(A(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณบ้านควนดินแดง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 106.3 dB(A(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 5. บริเวณวัดถ้ำเขาพระ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.3 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.0 dB(A (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขาพระ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 108.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านสีสอน  ผลกาตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.0 dB(A(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านควนดินแดง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.8 dB(A(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณวัดถ้ำเขาพระ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.6 dB(A (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

**หมายเหตุ:*ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

  

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนบ้านเขาพระ 2.บริเวณสถานีตำรวจชุมชนตำบลเขาพระ 3.บริเวณบ้านสีสอน 4.บริเวณชุมชนบ้านควนดินแดง 5.บริเวณวัดถ้ำเขาพระ
 โดย บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5623303
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]