การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เขาพระ
 อำเภอ รัตภูมิ
 จังหวัด สงขลา
 เลขที่ประทานบัตร 27647/15363
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขาพระ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 34 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 19  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00065 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณสถานีตำรวจชุมชนเขาพระ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคที่<0.25 มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
 3. บริเวณบ้านสีสอน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคที่<0.25 มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)     
 4. บริเวณบ้านควนดินแดง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคที่<0.25 มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
 5. บริเวณวัดถ้ำเขาพระ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 27 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00322 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.138 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00357 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

 • ในวันที่ 22 มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขาพระ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.349 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 7.5 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0135 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.302 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 7.6 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0078 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.476 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 7.4  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0025 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
 2. บริเวณบ้านสีสอน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 8.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00016 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 7.8 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00034 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 7.8  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00028 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)     
 3. บริเวณบ้านควนดินแดง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคที่<0.25 มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
 4. บริเวณวัดถ้ำเขาพระ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8.1 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00167 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 7.8 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00031 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.138 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 8.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00074 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

หมายเหตุ:*ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนบ้านเขาพระ 2.บริเวณสถานีตำรวจชุมชนตำบลเขาพระ 3.บริเวณบ้านสีสอน 4.บริเวณชุมชนบ้านควนดินแดง 5.บริเวณวัดถ้ำเขาพระ
 โดย บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330199
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]