การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. คูหาใต้
 อำเภอ รัตภูมิ
 จังหวัด สงขลา
 เลขที่ประทานบัตร 27654/15290
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณบ้านห้วยยาง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านควนปอม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2  ผลกาตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินพีรพลมายนิ่ง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  5. บริเวณบ้านชายเขา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ:*ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านห้วยยาง 2.บริเวณบ้านควนปอม 3.บริเวณโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2 4.บริเวณโรงโม่หินพีรพล 5.บริเวณบ้านชายเขา
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621810
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]