การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ทับปริก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด กระบี่
 เลขที่ประทานบัตร 23905/152645
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2552

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 70.4-71.8 dB(A)(เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 70)และระดับเสียงสูงสุด อยู่ในช่วง 86.4-102.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 115)
  2. บริเวณชุมชนบ้านคลองใหญ่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 58.2-59.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 70)และระดับเสียงสูงสุด อยู่ในช่วง 85.7-89.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 115)
  3. บริเวณชุมชนบ้านวังหิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 55.6-60.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 70)และระดับเสียงสูงสุด อยู่ในช่วง 90.7-99.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 115)
  4. บริเวณหน้าเหมืองที่เปิดดำเนินการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 63.5-67.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 70)และระดับเสียงสูงสุด อยู่ในช่วง 94.4-101.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 115)

 **หมายเหตุ** ระดับเสียงของโรงโม่หิน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทางบริษัทให้เหตุผลดังนี้ คือ อาจเนื่องมาจากโรงโม่ได้ทำการโม่หินในแต่ละขนาด และบริเวณดังกล่าวมีรถบรรทุกหินและทรายสัญจรไปมา แต่ทางบริษัทได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงและมีป้ายเตือนในบริเวณที่มีเสียงดังเรียบร้อยแล้ว**

  • ในระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 58.9-72.1 dB(A)(เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 70)และระดับเสียงสูงสุด อยู่ในช่วง 85.6-91.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 115)
  2. บริเวณชุมชนบ้านคลองใหญ่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 58.5-60.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 70)และระดับเสียงสูงสุด อยู่ในช่วง 84.5-85.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 115)
  3. บริเวณชุมชนบ้านวังหิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 59.7-61.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 70)และระดับเสียงสูงสุด อยู่ในช่วง 71.7-74.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 115)
  4. บริเวณหน้าเหมืองที่เปิดดำเนินการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 60.1-64.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 70)และระดับเสียงสูงสุด อยู่ในช่วง 94.9-101.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 115)

**หมายเหตุ:*ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

  

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านคลองใหญ่ 3.บริเวณชุมชนบ้านวังหิน 4. บริเวณหน้าเหมืองที่เปิดดำเนินการ
 โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621726
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]