การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลสีมามงคล
 อำเภอ ปากช่อง
 จังหวัด นครราชสีมา
 เลขที่ประทานบัตร 24947/14628
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินบริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 68.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านสระกุด ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ  52.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านบุญบันดาล ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 48.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

สรุปได้ว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hr ) พบว่า บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด, บริเวณบ้านสระกุด, บริเวณบ้านบุญบันดาล มีค่าระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนำค่าไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540)

  • ในระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  62.6dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านสระกุด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 61.1dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านบุญบันดาล ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.8dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด 2.บ้านสระกุด 3.บ้านบุญบันดาล
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205062
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]