การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ทุ่งใหญ่
 อำเภอ ทุ่งใหญ่
 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 เลขที่ประทานบัตร 26158/15234
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 9 เดือนมิถุนายน  2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณน้ำในขุมเมืองเก่าทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 4.9 (ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0 )
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 62  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณมวลสารที่ละลายน้ำ(Total Dissolves Solids) เท่ากับ 1316 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 1662 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 46.953 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 303.85 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 303.85 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)   

 2. บริเวณน้ำจากแอ่งรับน้ำในขุมเหมือง (Sump)

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 4.29 (ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0 )
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 78  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณมวลสารที่ละลายน้ำ(Total Dissolves Solids) เท่ากับ 2010 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 1740 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 50.949 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 6.88 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 303.85 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  

 

 • ในเดือนพฤศจิกายน  2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณน้ำในขุมเมืองเก่าทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 5.8 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0 )
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 21  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณมวลสารที่ละลายน้ำ(Total Dissolves Solids) เท่ากับ 1224 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 1642.50 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 10.323 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 1.84 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 290.05 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)   

 2. บริเวณน้ำจากแอ่งรับน้ำในขุมเหมือง (Sump)

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 4.79 (ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0 )
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 40  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณมวลสารที่ละลายน้ำ(Total Dissolves Solids) เท่ากับ 1940 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 1787.50 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 16.983 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 4.985 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 296.05 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

**เหตุที่ค่าPH ต่ำกว่ามาตรฐาน คืออยู่ในสภาพเป็นกรดนั้น ทางโครงการให้เหตุผลว่า อาจเนื่องมาจากมีปริมาณซัลเฟตในแหล่งน้ำสูง ซึ่งคุณภาพน้ำเช่นนี้มีตั้งแต่การตรวจวัดในปี พ.ศ. 2540 แต่เนื่องจากเป็นน้ำในขุมเหมืองเก่าและน้ำจากแอ่งน้ำรับในขุมเหมือง ไม่มีการปล่อยออกนอกโครงการ จึงไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน  

**หมายเหตุ**มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3
          

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณน้ำในขุมเมืองเก่าทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ 2.บริเวณน้ำจากแอ่งรับน้ำในขุมเหมือง (Sump)
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5665309
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]