การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลสีมามงคล
 อำเภอ ปากช่อง
 จังหวัด นครราชสีมา
 เลขที่ประทานบัตร 24947/14628
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสันสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณหน้าเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.12 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 8  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0301 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.03 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 7 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0224 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 2.83 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.582 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านสระกุด  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือน เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาค มีค่าต่ำกว่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ส่วนค่าความถี่และค่าการขจัด ไม่สามารถระบุค่าได้ 

 

  • ในวันที่ 10 กันยายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณหน้าเมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ในแนวขวางเท่ากับ 0.762มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 15 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00750มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 21เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00202มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00245มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านสระกุด  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ในแนวขวางเท่ากับ 0.254มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 7     เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00437มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 10เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ0.00636มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

 

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548)ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.หน้าเหมืองแร่ 2.บ้านสระกุด
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5289995
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]