การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นบพิตำ
 อำเภอ นบพิตำ
 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 เลขที่ประทานบัตร 26065/14657
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านนบ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณวัดเขาเหล็ก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 44 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดให้ระดับเสียงโดยทั่วไปในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านนบ 2.บริเวณชุมชนบ้านเขาเหล็ก
 โดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5569776
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]