การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. กะหรอ
 อำเภอ นบพิตำ
 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 เลขที่ประทานบัตร 19796/13899
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านหน้าถ้ำ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.3 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 70.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านคลองโซน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 72.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดให้ระดับเสียงโดยทั่วไปในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านหน้าถ้ำ 2.บริเวณบ้านคลองโซน
 โดย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5139063
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]