การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. กะหรอ
 อำเภอ นบพิตำ
 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 เลขที่ประทานบัตร 19796/13899
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณบ่อน้ำหมุนเวียน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.34 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ < 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) ไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) ไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zinc) เท่ากับ  <0.01mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.24 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )

 2. บริเวณโรงแต่งแร่

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.22 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ < 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) ไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) ไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zinc) เท่ากับ  <0.01mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.06 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )

 3. บริเวณคลองท่าแปรง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.17 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ < 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) ไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) ไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zinc) เท่ากับ  <0.01mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.21 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )

 4. บริเวณคลองห้วยยอด

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.26 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ < 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) ไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) ไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี(Zinc) ไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.23 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน(ประเภทที่ 3) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537)

      แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
      (ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
      (ข) การเกษตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ่อน้ำหมุนเวียน 2.บริเวณโรงแต่งแร่ 3.บริเวณคลองท่าแปรง 4.บริเวณคลองห้วยยอด
 โดย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5331165
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]