การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บางพระ
 อำเภอ ศรีราชา
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21375/15320
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 หมู่ที่ 11 ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 53.0 dB(A ) และค่าความดังเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 86.7 dB(A )  (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านเลขที่ 123/1 หมู่ที่ 11 ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ  52.9 dB(A) และค่าความดังเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 93.2 dB(A )  (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)


หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด (1) บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 หมู่ที่ 11 (2) บริเวณบ้านเลขที่ 123/1 หมู่ที่ 11
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208718
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]