การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลที่วัง
 อำเภอ ทุ่งสง
 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 เลขที่ประทานบัตร 14273/15444
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 8 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานส่วนเหมือง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.9 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณวัดชายคลอง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.2 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.9 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดธรรมเผด็จ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.3 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.6 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านไร่เหนือ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.9 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.2 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  5. บริเวณบ้านวังซอย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.5 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.0 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  6. บริเวณบ้านคลองใหญ่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.2 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.8 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  7. บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำพุ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  8. บริเวณบ้านชายเขา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.1 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดให้ระดับเสียงโดยทั่วไปในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานส่วนเหมือง 2.บริเวณวัดชายคลอง 3.บริเวณวัดธรรมเผด็จ 4.บริเวณบ้านไร่เหนือ 5.บริเวณบ้านคลองใหญ่ 6.บริเวณบ้านคลองใหญ่ 7.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำพุ 8.บริเวณบ้านชายเขา
 โดย บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627246
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]