การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21395/15618
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2550

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านมาบหวาย (ตำบลหนองข้างคอก)  ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 69.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านมาบหวาย (ตำบลห้วยกะปิ) ตรวจวัดบริเวณเขาเชิงเทียน ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 68.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านห้วยกะปิ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 61.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  4. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านห้วยทวน (วัดจรูญราษฎร์)  ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 55.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  5. บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หินศิลามหานคร ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 67.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)


หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านมาบหวาย (ต.หนองข้างคอก) 2.บ้านมาบหวาย (ต.ห้วยกะปิ) ตรวจวัดบริเวณเขาเชิงเทียน 3.บ้านห้วยกะปิ 4.บ้านห้วยทวน (วัดจรูญราษฎร์) 5.โรงโม่หินศิลามหานคร
 โดย เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203239
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]