การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ทุ่งนุ้ย
 อำเภอ ควนกาหลง
 จังหวัด สตูล
 เลขที่ประทานบัตร 23897/15314
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านทุ่งนุ้ย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.27 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 71.27 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.17 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 71.17 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณโรงเรียนหัวกาหมิง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 67.93 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านน้ำร้อน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 70.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านทุ่งนุ้ย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.37 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 72.93 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.67 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 72.93 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณโรงเรียนหัวกาหมิง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.23 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 68.17 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านน้ำร้อน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.47 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 68.17 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A)  

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสถานีอนามัยบ้านทุ่งนุ้ย 2.บริเวณโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา 3.บริเวณโรงเรียนหัวกาหมิง 4.บริเวณบ้านน้ำร้อน
 โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนมจันทร์
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5138193
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]