การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ลานหอย
 อำเภอ บ้านด่านลานหอย
 จังหวัด สุโขทัย
 เลขที่ประทานบัตร 30751/15262
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านวังโคนเปือย ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 57.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

  • ในเดือนตุลาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านวังโคนเปือย ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 57.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.ชุมชนบ้านวังโคนเปือย
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208780
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]