การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. มิตรภาพ
 อำเภอ มวกเหล็ก
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 27350/15022
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2549

เรื่องผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  จำนวน 3 สถานี

1.  บริเวณโรงเรียนบ้านซับบอน

  • ระหว่างวันที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2549 ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง เท่ากับ 0.06  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ระหว่างวันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2549 ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง เท่ากับ 0.08  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ระหว่างวันที่ 15  - 26  กันยายน  2549 ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง เท่ากับ 0.12  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

2.  บริเวณหมู่บ้านหินลับ

  • ระหว่างวันที่  4 - 14  กรกฎาคม 2549 ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง เท่ากับ 0.32  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ระหว่างวันที่ 11 - 20  สิงหาคม  2549 ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง เท่ากับ 0.08  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ระหว่างวันที่ 19  - 28  กันยายน  2549 ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24  ชั่วโมง เท่ากับ 0.07  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

3.  บริเวณหมู่บ้านซับบอน    

  • ระหว่างวันที่  13 -  21  กรกฎาคม 2549 ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง เท่ากับ 0.03  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ระหว่างวันที่ 11 - 22  สิงหาคม  2549 ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง เท่ากับ 0.05  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ระหว่างวันที่ 11  - 20  กันยายน  2549 ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง เท่ากับ 0.06  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

 

หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2538   กำหนดปริมาณ TSP (ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง) ไม่เกิน  0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงเรียนบ้านซับบอน 2.หมู่บ้านหินลับ 3.หมู่บ้านซับบอน
 โดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5139054
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]