การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21387/15598
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 7 สถานี 

 1. บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 61.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
 2. บริเวณวัดวังตะโก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 57.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) 
 3. บริเวณบ้านวังตะโก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 61.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
 4. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 59.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) 
 5. บริเวณบ้านมาบหวาย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 52.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) 
 6. บริเวณบ้านชากพุดซา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 58.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) 
 7. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 65.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

 • ในระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 7 สถานี

 1. บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ64.5dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณวัดวังตะโก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 54.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านวังตะโก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 63.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 50.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณบ้านมาบหวาย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 6. บริเวณบ้านชากพุดซา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 57.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 7. บริเวณโรงหินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 68.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.วัดวังตะโก 3.บ้านวังตะโก 4.บ้านไร่ไหหลำ 5.บ้านมาบหวาย 6.บ้านชากพุดซา 7.โรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4773710
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]