การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. พลายวาส
 อำเภอ กาญจนดิษฐ์
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 23291/15254
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 93.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านพับผ้า  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 108.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านเขาหมอน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 111.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
     
  • ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 93.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านพับผ้า  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 108.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านเขาหมอน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 111.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548)  เรื่องกำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณบ้านพับผ้า 3.บริเวณบ้านเขาหมอน
 โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนมจันทร์
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5289972
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]