การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. น้ำร้อน
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25605/15508
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2553 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินพฤฒิพงษ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณวัดทุ่งหินปูน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.9 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณสำนักสงฆ์บ้านชำเรือง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงเท่ากับ 49.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  •  ในระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินพฤฒิพงษ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 61.5 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 106.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณวัดทุ่งหินปูน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.0(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณสำนักสงฆ์บ้านชำเรือง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.7(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินพฤฒิพงษ์ 2.บริเวณวัดทุ่งหินปูน 3.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านชำเรือง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5136121
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]