การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. น้ำรอบ
 อำเภอ ลานสัก
 จังหวัด อุทัยธานี
 เลขที่ประทานบัตร 25070/15774
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  จำนวน 2 สถานี 

  1. บริเวณทางเข้าโครงการ(ศาลพระภูมิ)  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 0.050 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรและปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน เท่ากับ 0.019 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณพื้นที่โครงการ(สำนักงานเหมือง)  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 0.012 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรและ ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน เท่ากับ 0.008 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณทางเข้าโครงการ(ศาลพระภูมิ) 2.บริเวณพื้นที่โครงการ(สำนักงานเหมือง)
 โดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4860998
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]