การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นิคมเขาบ่อแก้ว
 อำเภอ พยุหะคีรี
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 29566/15579
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณหมุดหลักเขตที่4  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.19 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนบ้านเขาถ้ำเพดาล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.06 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.00 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณหมุดหลักเขตที่4  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.94 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนบ้านเขาถ้ำเพดาล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.38 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณหมุดหลักเขตที่4  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.28 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนบ้านเขาถ้ำเพดาล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 47.61 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ:* มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.วณหมุดหลักเขตที่4 2.วณชุมชนบ้านเขาถ้ำเพดาล
 โดย กลุ่มที่ปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4860388
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]