การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. นิคมเขาบ่อแก้ว
 อำเภอ พยุหะคีรี
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 29566/15579
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 28 มกราคม 2553 

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณหมุดหลัดเขตที่4  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.41 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 32 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00614 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00001 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.95 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 24 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0126 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านเขาถ้ำเพดาล  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้  เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3 แนวมีค่าต่ำกว่า 0.13 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องมือไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้  

 

  • ในเดือนเมษายน 2553 ไม่มีวัตถุระเบิด จึงไม่สามารถระเบิดหินได้ จึงไม่มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

 

  • ในวันที่ 24 มิถุนายน 2553 

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณหมุดหลัดเขตที่4  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 4.08 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 32 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0187 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 4.73 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 39 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0201 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 5.78 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 39 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0228 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านเขาถ้ำเพดาล  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้  เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3 แนวมีค่าต่ำกว่า 0.13 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องมือไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้  

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้


 

 สถานที่ตรวจวัด 1.เวณหมุดหลัดเขตที่4 2.ณบ้านเขาถ้ำเพดาล
 โดย กลุ่มที่ปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5207396
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]