การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ทุ่งทอง
 อำเภอ หนองบัว
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 645/15090
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม- 1 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 44.9 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 76.33 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.37 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 80.63 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

 • ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.77 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.87 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.37 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.17 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 • ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน-2 ตุลาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.53 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.17 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.40 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.53 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 
 • ในระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.63 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 78.83 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.47 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 80.03 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ.2548)  ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

              

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่ 2.บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)
 โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5570255
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]